zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

Oznamy


Školský rok 2021/2022 - otvorenie 30.08.2021

Otvorenie školského roka 2021/2022


Otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 9.00 hod. (štvrtok) v budove ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí.


Otvorenie školského roka bude realizované nasledovne:

 • pre žiakov 2. - 9. ročníka v kmeňových triedach - žiaci môžu vstupovať do budovy školy od 8:45 hod.

 • pre žiakov 1. ročníka v telocvični školy - žiaci v doprovode jedného rodiča môžu vstupovať do budovy školy od 8:45 hod. (zadný vchod)
Pri vstupe do školy žiak/zákonný zástupca odovzdá osobe vykonávajúcej dozor:

Info k testovaniu žiakov na začiatku šk. roka 2021/22 24.08.2021

Vážení rodičia,

na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo školstva poskytne (za účelom udržania bezpečného prostredia v školách) antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom ZŠ, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 (pokiaľ ich rodičia o to prejavia záujem). Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.
 • Do 25.8.2021 (streda) do 13:45 hod. je potrebné nahlásiť triednemu učiteľovi prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky záujem o antigénové testy na domáce samotestovanie. Dátum prevzatia testov Vám bude oznámený po dodaní testov na školu.
 • Triedni učitelia 25.8.2021 do 15:00 hod. oznámia získané údaje (za svoju triedu) vedeniu ZŠ.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo zároveň umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (0. - 9. ročníka), ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.
 • Žiadame Vás o vypísanie tlačív "Súhlas dotknutej osoby" (TU)  a "Zber údajov" (TU), teda vyjadrenie svojho súhlasu/nesúhlasu s testovaním Vášho dieťaťa a spätné zaslanie informácie triednemu učiteľovi najneskôr 25.8.2021 (streda) do 13:45 hodiny.
 • Triedni učitelia 25.8.2021 do 15:00 hod. oznámia získané údaje (za svoju triedu) vedeniu ZŠ.

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom tr. učiteľov.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Vzdelávanie v ZŠ od 03.05.2021 30.04.2021

Vážení rodičia,

od budúceho týždňa (od 03.05.2021) sa všetci žiaci 1. až 9. ročníka ZŠ vracajú k povinnej prezenčnej forme vyučovania (vyučovanie v škole) - teda aj žiaci 5. až 7. ročníka ZŠ, nakoľko okres Levoča sa nachádza už v II. stupni varovania - (červená farba na mape).

Aj naďalej sme povinní dodržiavať platné opatrenia, nariadenia, rozhodnutia a v ich intenciách zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí. Žiak sa v priestoroch školy pohybuje s povinným prekrytím horných dýchacích ciest (vyhláška ÚVZ č. 175/2021), dezinfikuje si ruky, zamestnanci zabezpečia časté vetranie priestorov.

 • Triedni učitelia do 01.05.2021 (16:00 hod.) oboznámia žiakov 2. stupňa (5. až 9. ročník) s aktuálne platným rozvrhom hodín. Prezenčné vzdelávanie v škole je od 03.05.2021 povinné. Za ospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní sa bude považovať len neúčasť, ktorá je odôvodnená (doložená) v súlade s vnútorným poriadkom školy a aktuálne platnou legislatívou.
Podmienky prezenčného vzdelávanie od 03.05.2021: (TU)  /  (TU)
 • Od pondelka 3.5.2021 nie je potrebný test žiaka, rodiča, ani zamestnanca školy!
 • Ministerstvo školstva - aktuálne tlačivo (vyhlásenie o bezinfekčnosti).  (TU)
 • Pre žiakov je zabezpečená strava za obvyklých podmienok.

Zamestnanci, zákonní zástupcovia a žiaci nad 10 rokov sa môžu v prípade potreby otestovať na odberových miestach,  ktoré za týmto účelom zachovalo Mesto Spišské Podhradie. Mesto zachovalo 2 odberné miesta: Mestský úrad  (Mariánske námestie 34, Sp. Podhradie) a Mestská knižnica (Starý jarok 44, Sp. Podhradie) (TU)

Testovanie na COVID-19 sa v Meste Sp. Podhradie uskutoční dňa 01.05.2021 - sobota v časoch: od 07:30 do 12:00 hod. a od 13:30 do 17:30 hod.

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom "www - ZŠ"  a  tr. učiteľov.
V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)Vzdelávanie v ZŠ od 26.04.2021 23.04.2021

Vážení rodičia,

žiaci 1. stupňa ZŠ budú od 26.04.2021 pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania (vzdelávanie v škole) za podmienok platných od 12.04.2021.

Žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ budú od 26.04.2021 pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania (vzdelávanie v škole) za podmienok platných od 19.04.2021. Dištančné vzdelávanie - vzdelávanie z domu pre týchto žiakov skončilo dňom 16.04.2021.

Žiaci 5.-7. roč. ZŠ budú od 26.04.2021 pokračovať vo vzdelávaní za podmienok platných od 10.04.2021 - dištančné a čiastočne vzdelávaním prezenčnou formou v škole (v stálych skupinách do 5 žiakov + učiteľ) - pre konkrétny ročník zatiaľ jeden deň v týždni (začínajúc  7. ročníkom a končiac 5. ročníkom v piatok) v rozsahu cca 6 vyučovacích hodín - časovo od 7:50 do 13:15 hod.
 • Žiakov 5.- 7. roč. na prezenčnú formu vzdelávania (v škole) prihlási rodič (zákonný zástupca žiaka), po splnení nižšie uvedených podmienok (negatívny výsledok testu) prostredníctvom e-mailu cez tr. učiteľa do 25.04.2021 (do 14:00 hod)
 • Triedny učiteľ následne v deň pred prezenčnou formou vyučovania v čase do 19:00 hod. (pre 7. roč. - v utorok, ... pre 5. roč. vo štvrtok) oznámi rodičom prihlásených žiakov, či sa pre daný ročník prezenčná forma vzdelávania (vzdelávanie v škole) podľa plánu - rozpisu na daný týždeň aj reálne uskutoční. Tr. učiteľ súčasne oznámi rodičom (žiakovi) aj rozpis predmetov pre plánovaný vzdelávací deň.
Podmienky prezenčného vzdelávanie od 26.04.2021

Podmienkou nástupu žiaka 1.-4. roč. do školy je negatívny antigénový alebo PCR test jedného zákonného  zástupcu  žiaka. Podmienkou nástupu žiaka 5.-9. roč. do školy je negatívny antigénový alebo PCR test samotného žiaka a jedného zákonného  zástupcu  žiaka (testy nie  staršie  ako 7 dní - počítané k dátumu nástupu žiaka do školy). Nástup  do školy bude možný  aj  po  26.04.2021 pri splnení vyššie uvedeného. Pri nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. Žiak 2. stupňa predloží aj negatívny výsledok svojho testu.

Zamestnanci, zákonní zástupcovia a žiaci nad 10 rokov sa môžu otestovať na odberových miestach,  ktoré za týmto účelom vytvorilo Mesto Spišské Podhradie. Mesto zriadilo 4 odberné miesta: Hasičská zbrojnica (Galova 1, Spišské Podhradie), Mestský úrad  (Mariánske námestie 34, Sp. Podhradie), Mestská knižnica (Starý jarok 44, Sp. Podhradie), Kultúrny dom, Katúň č. 15. (TU)

Testovanie na COVID-19 sa v Meste Sp. Podhradie uskutoční dňa 24.04.2021 - sobota (!!! LEN 1 DEŇ !!!) v časoch: od 07:30 do 12:00 hod. a od 13:30 do 17:30 hod.

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom "www - ZŠ"  a  tr. učiteľov.
V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Vzdelávanie v ZŠ od 19.04.2021 16.04.2021

Vážení rodičia,

žiaci 1. stupňa ZŠ budú od 19.04.2021 pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania (vzdelávanie v škole) za podmienok platných od 12.04.2021.

Žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ budú od 19.04.2021 pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania (vzdelávanie v škole) za podmienok platných od 19.04.2021. Dištančné vzdelávanie - vzdelávanie z domu pre týchto žiakov dňom 16.04.2021 končí.

Žiaci 5.-7. roč. ZŠ budú od 19.04.2021 pokračovať vo vzdelávaní za podmienok platných od 10.04.2021 - dištančné a čiastočne vzdelávaním prezenčnou formou v škole (v stálych skupinách do 5 žiakov + učiteľ) - pre konkrétny ročník zatiaľ jeden deň v týždni (začínajúc  7. ročníkom a končiac 5. ročníkom v piatok) v rozsahu cca 6 vyučovacích hodín - časovo od 7:50 do 13:15 hod.
 • Žiakov 5.- 7. roč. na prezenčnú formu vzdelávania (v škole) prihlási rodič (zákonný zástupca žiaka), po splnení nižšie uvedených podmienok (negatívny výsledok testu) prostredníctvom e-mailu cez tr. učiteľa do 18.04.2021 (do 14:00 hod)
 • Triedny učiteľ následne v deň pred prezenčnou formou vyučovania v čase do 19:00 hod. (pre 7. roč. - v utorok, ... pre 5. roč. vo štvrtok) oznámi rodičom prihlásených žiakov, či sa pre daný ročník prezenčná forma vzdelávania (vzdelávanie v škole) podľa plánu - rozpisu na daný týždeň aj reálne uskutoční. Tr. učiteľ súčasne oznámi rodičom (žiakovi) aj rozpis predmetov pre plánovaný vzdelávací deň.
Podmienky prezenčného vzdelávanie od 19.04.2021: "Návrat do škôl - 04/2021"

Podmienkou nástupu žiaka 1.-4. roč. do školy je negatívny antigénový alebo PCR test jedného zákonného  zástupcu  žiaka. Podmienkou nástupu žiaka 5.-9. roč. do školy je negatívny antigénový alebo PCR test samotného žiaka a jedného zákonného  zástupcu  žiaka (testy nie  staršie  ako 7 dní - počítané k dátumu nástupu žiaka do školy). Nástup  do školy bude možný  aj  po  19.04.2021 pri splnení vyššie uvedeného. Pri nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. Žiak 2. stupňa predloží aj negatívny výsledok svojho testu.

Zamestnanci, zákonní zástupcovia a žiaci nad 10 rokov sa môžu otestovať na odberových miestach,  ktoré za týmto účelom vytvorilo Mesto Spišské Podhradie. Mesto zriadilo 4 odberné miesta: Hasičská zbrojnica (Galova 1, Spišské Podhradie), Mestský úrad  (Mariánske námestie 34, Sp. Podhradie), Mestská knižnica (Starý jarok 44, Sp. Podhradie), Kultúrny dom, Katúň č. 15. (TU)

Testovanie na COVID-19 sa v Meste Sp. Podhradie uskutoční dňa 17.04.2021 - sobota (!!! LEN 1 DEŇ !!!) v časoch: od 07:30 do 12:00 hod. a od 13:30 do 17:30 hod.

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom "www - ZŠ"  a  tr. učiteľov.
V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Vzdelávanie v ZŠ od 12.04.2021 08.04.2021

Vážení rodičia,

žiaci 1. stupňa ZŠ budú od 12.04.2021 pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania (vzdelávanie v škole) za podmienok platných od 12.04.2021.

Žiaci 5.-9. roč. ZŠ budú od 12.04.2021 pokračovať vo vzdelávaní za podmienok platných od 10.04.2021 - dištančné a čiastočne vzdelávaním prezenčnou formou v škole (v stálych skupinách do 5 žiakov + učiteľ) - pre konkrétny ročník zatiaľ jeden deň v týždni (začínajúc  9. ročníkom v pondelok a končiac 5. ročníkom v piatok) v rozsahu cca 6 vyučovacích hodín - časovo od 7:50 do 13:15 hod.
 • Žiakov 5.- 9. roč. na prezenčnú formu vzdelávania (v škole) prihlási rodič (zákonný zástupca žiaka), po splnení nižšie uvedených podmienok (negatívny výsledok testu) prostredníctvom e-mailu cez tr. učiteľa do 11.04.2021 (do 14:00 hod)
 • Triedny učiteľ následne v deň pred prezenčnou formou vyučovania v čase do 19:00 hod. (pre 9. roč. - v nedeľu, ... pre 5. roč. vo štvrtok) oznámi rodičom prihlásených žiakov, či sa pre daný ročník prezenčná forma vzdelávania (vzdelávanie v škole) podľa plánu - rozpisu na daný týždeň aj reálne uskutoční. Tr. učiteľ súčasne oznámi rodičom (žiakovi) aj rozpis predmetov pre plánovaný vzdelávací deň.
Podmienky prezenčného vzdelávanie od 12.04.2021: "Návrat do škôl - 04/2021"

Podmienkou nástupu žiaka 1.-4. roč. do školy je negatívny antigénový alebo PCR test jedného zákonného  zástupcu  žiaka. Podmienkou nástupu žiaka 5.-9. roč. do školy je negatívny antigénový alebo PCR test samotného žiaka a jedného zákonného  zástupcu  žiaka (testy nie  staršie  ako 7 dní - počítané k dátumu nástupu žiaka do školy). Nástup  do školy bude možný  aj  po  12.04.2021 pri splnení vyššie uvedeného. Pri nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. Žiak 2. stupňa predloží aj negatívny výsledok svojho testu.

Zamestnanci, zákonní zástupcovia a žiaci nad 10 rokov sa môžu otestovať na odberových miestach,  ktoré za týmto účelom vytvorilo Mesto Spišské Podhradie. Mesto zriadilo 4 odberné miesta: Hasičská zbrojnica (Galova 1, Spišské Podhradie), Mestský úrad  (Mariánske námestie 34, Sp. Podhradie), Mestská knižnica (Starý jarok 44, Sp. Podhradie), Kultúrny dom, Katúň č. 15. (TU)

Testovanie na COVID-19 sa v Meste Sp. Podhradie uskutoční dňa 10.04.2021 - sobota (!!! LEN 1 DEŇ !!!) v časoch: od 07:30 do 12:00 hod. a od 13:30 do 17:30 hod.

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom "www - ZŠ"  a  tr. učiteľov.
V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Vzdelávanie v ZŠ od 07.04.2021 01.04.2021

Vážení rodičia,

žiaci 5.- 9. roč. sa budú aj naďalej vzdelávať dištančne (teda z domu). Žiaci 1. stupňa ZŠ budú od 07.04.2021 pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania (v škole)  za platných podmienok: "Návrat do škôl od 8.3.2021" - prezenčne prednostne  deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo žiaci, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Podmienky prezenčného vzdelávanie: "Návrat do škôl od 8.3.2021"

Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny antigénový alebo PCR test jedného zákonného  zástupcu  žiaka  nie  starší  ako  7 dní  -  počítaný  k  dátumu  nástupu žiaka  do školy (nástup  do školy  bude  možný  aj  po  07.04.2021 pri  splnení vyššie uvedeného). Pri nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.

Zamestnanci a zákonní zástupcovia sa môžu otestovať na mobilných odberových miestach, ktoré za týmto účelom vytvorilo Mesto Spišské Podhradie.

Testovanie na COVID-19 sa v Meste Sp. Podhradie uskutoční dňa 02.04.2021 t.j. piatok (!!! LEN 1 DEŇ !!!) v časoch: od 07:30 do 12:00 hod. a od 13:30 do 17:30. Mesto Spišské Podhradie zriadilo 4 odberné miesta: - Hasičská zbrojnica (Galova 1, Sp. Podhradie), Mestský úrad  (Mariánske námestie č. 34, Spišské Podhradie), Mestská knižnica (Starý jarok č. 44, Sp. Podhradie), - Kultúrny dom, Katúň č. 15. (TU)

Nateraz aktuálne informácie:   Oznam pre školy a školské zariadenia

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom "www - ZŠ" a tr. učiteľov.
V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Vzdelávanie v ZŠ od 29.03.2021 26.03.2021

Vážení rodičia,

žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ z preventívnych dôvodov pokračujú aj od pondelka 29.03.2021 vo vzdelávaní dištančnou formou (vzdelávanie z domu).
V prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom "www - ZŠ"  a  tr. učiteľov.

               Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 23.03.2021

Oznámenie

Zápis detí  do  1. ročníka  pre  školský  rok  2021 / 2022

V  ZŠ na Školskej ul. č. 3  v  Spišskom Podhradí  sa  zápis detí

do 1. ročníka uskutoční v dňoch 8. (štvrtok)  a  9. apríla (piatok) 2021

v čase  od  14:00 hod.  do  16:00 hod.

 Zápis bude prebiehať osobne - bez prítomnosti detí
(s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení)
v priestoroch ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí.

Zápis detí do 1. ročníka - podrobné informácie: (TU)

ZŠ-Š3-SP - VIRTUÁLNA PREHLIADKA  (TU)


! Zmena ! - Vzdelávanie v ZŠ od 22.03.2021 20.03.2021

Vážení rodičia,

žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ z preventívnych dôvodov prechádzajú od 22.3.2021 z prezenčnej formy vzdelávania na vzdelávanie dištančnou formou (vzdelávanie z domu).
     Po ukončení plošného testovania dňa 20.03.2021 v Meste Spišské Podhradie o 18:00 hod zasadol Krízový štáb Mesta Spišské Podhradie, ktorý aj napriek priaznivým výsledkom plošného testovania na 4 testovacích miestach v Spišskom Podhradí rozhodol z preventívnych dôvodov o zmene formy vyučovania na ZŠ, Školská 3 v Spišskom Podhradí a to z dôvodu, že u jedného z THP zamestnancov školy bol výsledok testu pozitívny.
     Je mi osobne ľúto, že nateraz nemôžme pokračovať v rozbehnutej prezenčnej forme vzdelávania, no z dôvodu ochrany zdravia je potrebné rešpektovať rozhodnutie zriaďovateľa (Krízového štábu Mesta Spišské Podhradie). Za pochopenie ďakujem.

Vážení rodičia,

v dištančnom vzdelávaní sa bude od 22.03.2021 pokračovať zaužívanou formou.
V prípade potreby a zmien Vás budú o tom informovať triedni učitelia.

V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Vzdelávanie v ZŠ od 22.03.2021 19.03.2021

Vážení rodičia,

žiaci 1. stupňa ZŠ budú od 22.03.2021 pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania za podmienok platných od 8.3.2021- prezenčne prednostne deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo žiaci, ktorým podmienky neumožňujú adekvátny prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Žiaci 5.- 9. roč. ZŠ budú  od  22.03.2021  pokračovať vo vzdelávaní za podmienok platných od  15.03.2021  dištančné  a čiastočne vzdelávaním prezenčnou formou v škole (v stálych skupinách do 5 žiakov + učiteľ) - pre konkrétny ročník nateraz jeden deň v týždni (začínajúc  9. ročníkom v pondelok a končiac 5. ročníkom v piatok) v rozsahu cca 6 vyučovacích hodín - časovo od 7:50 do 13:15 hod.
 • Žiakov 5.- 9. roč. na prezenčnú formu vzdelávania (v škole) prihlási rodič (zákonný zástupca žiaka), po splnení nižšie uvedených podmienok (negatívny výsledok testu) prostredníctvom e-mailu cez tr. učiteľa do 21.03.2021 (do 14:00 hod)
 • Triedny učiteľ následne v deň pred prezenčnou formou vyučovania v čase do 19:00 hod. (pre 9. roč. - v nedeľu, ... pre 5. roč. vo štvrtok) oznámi rodičom prihlásených žiakov, či sa pre daný ročník prezenčná forma vzdelávania (vzdelávanie v škole) podľa plánu - rozpisu na daný týždeň aj reálne uskutoční. Tr. učiteľ súčasne oznámi rodičom (žiakovi) aj rozpis predmetov pre plánovaný vzdelávací deň.
Podmienky prezenčného vzdelávanie od 22.03.2021: "Návrat do škôl od 8.3.2021"

Podmienkou nástupu žiaka 1.-4. roč. do školy je negatívny antigénový alebo PCR test jedného zákonného  zástupcu  žiaka. Podmienkou nástupu žiaka 5.-9. roč. do školy je negatívny antigénový alebo PCR test samotného žiaka a jedného zákonného  zástupcu  žiaka (testy nie  staršie  ako 7 dní - počítané k dátumu nástupu žiaka do školy). Nástup  do školy bude možný  aj  po  22.03.2021 pri splnení vyššie uvedeného. Pri nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. Žiak 2. stupňa predloží aj negatívny výsledok svojho testu.

Zamestnanci, zákonní zástupcovia a žiaci nad 10 rokov sa môžu otestovať na odberových miestach,  ktoré za týmto účelom vytvorilo Mesto Spišské Podhradie. Mesto zriadilo 4 odberné miesta: Hasičská zbrojnica (Galova 1, Spišské Podhradie), Mestský úrad  (Mariánske námestie 34, Sp. Podhradie), Mestská knižnica (Starý jarok 44, Sp. Podhradie), Kultúrny dom, Katúň č. 15. (TU)

Testovanie na COVID-19 sa v Meste Sp. Podhradie uskutoční dňa 20.03.2021 - sobota (!!! LEN 1 DEŇ !!!) v časoch: od 07:30 do 12:00 hod. a od 13:30 do 17:30 hod.

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom "www - ZŠ"  a  tr. učiteľov.
V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Vzdelávanie v ZŠ od 15.03.2021 12.03.2021

Vážení rodičia,

žiaci 1. stupňa ZŠ budú od 15.03.2021 pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania za podmienok platných od 8.3.2021- prezenčne prednostne deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo žiaci, ktorým podmienky neumožňujú adekvátny prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Pre žiakov 5.- 9. roč. ZŠ v spolupráci so zriaďovateľom ZŠ - Mestom Spišské Podhradie plánuje od 15.03.2021 podporiť dištančné vzdelávanie (vzdelávanie z domu) čiastočným vzdelávaním prezenčnou formou v škole (v stálych skupinách do 5 žiakov + učiteľ) - pre konkrétny ročník nateraz jeden deň v týždni (začínajúc  9. ročníkom v pondelok  a  končiac 5. ročníkom v piatok) v rozsahu cca 6 vyučovacích hodín - časovo od 7:50 do 13:15 hod
 • Žiakov 5.- 9. roč. na prezenčnú formu vzdelávania (v škole) prihlási rodič (zákonný zástupca žiaka), po splnení nižšie uvedených podmienok (negatívny výsledok testu) prostredníctvom e-mailu cez tr. učiteľa do 14.03.2021 (do 17:00 hod)
 • Triedny učiteľ následne v deň pred prezenčnou formou vyučovania v čase do 19:00 hod. (pre 9. roč. - v nedeľu, ... pre 5. roč. vo štvrtok) oznámi rodičom prihlásených žiakov, či sa pre daný ročník prezenčná forma vzdelávania (vzdelávanie v škole) podľa plánu - rozpisu na daný týždeň aj reálne uskutoční. Tr. učiteľ súčasne oznámi rodičom (žiakovi) aj rozpis predmetov pre plánovaný vzdelávací deň.
Podmienky prezenčného vzdelávanie od 15.03.2021: "Návrat do škôl od 8.3.2021"

Podmienkou nástupu žiaka 1.-4. roč. do školy je negatívny antigénový alebo PCR test jedného zákonného  zástupcu  žiaka. Podmienkou nástupu žiaka 5.-9. roč. do školy je negatívny antigénový alebo PCR test samotného žiaka a jedného zákonného  zástupcu  žiaka (testy nie  staršie  ako 7 dní - počítané k dátumu nástupu žiaka do školy). Nástup  do školy bude možný  aj  po  15.03.2021 pri splnení vyššie uvedeného. Pri nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. Žiak 2. stupňa predloží aj negatívny výsledok svojho testu.

Zamestnanci, zákonní zástupcovia a žiaci nad 10 rokov sa môžu otestovať na odberových miestach,  ktoré za týmto účelom vytvorilo Mesto Spišské Podhradie. Mesto zriadilo 4 odberné miesta: Hasičská zbrojnica (Galova 1, Spišské Podhradie), Mestský úrad  (Mariánske námestie 34, Sp. Podhradie), Mestská knižnica (Starý jarok 44, Sp. Podhradie), Kultúrny dom, Katúň č. 15. (TU)

Testovanie na COVID-19 sa v Meste Sp. Podhradie uskutoční dňa 13.03.2021 - sobota (!!! LEN 1 DEŇ !!!) v časoch: od 07:30 do 12:00 hod. a od 13:30 do 17:30 hod.

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom "www - ZŠ" a tr. učiteľov.
V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Vzdelávanie v ZŠ od 08.03.2021 05.03.2021

Vážení rodičia,

žiaci 5.- 9. roč. sa budú aj naďalej vzdelávať dištančne (teda z domu). Žiaci 1. stupňa ZŠ budú  od  08.03.2021 pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania za podmienok platných od  08.03.2021 "Návrat do škôl od 8.3.2021" - prezenčne prednostne  deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo žiaci, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Podmienky prezenčného vzdelávanie od 08.03.2021: "Návrat do škôl od 8.3.2021"

Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny antigénový alebo PCR test jedného zákonného  zástupcu  žiaka  nie  starší  ako  7 dní  -  počítaný  k  dátumu  nástupu žiaka  do školy (nástup  do školy  bude  možný  aj  po  08.03.2021 pri  splnení vyššie uvedeného). Pri nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.

Zamestnanci a zákonní zástupcovia sa môžu otestovať na mobilných odberových miestach, ktoré za týmto účelom vytvorilo Mesto Spišské Podhradie.

Testovanie na COVID-19 sa v Meste Spišské Podhradie uskutoční dňa 06.03.2021 t.j. sobota (!!! LEN 1 DEŇ !!!) v časoch: od 07:30 do 12:00 hod. a od 13:30 do 17:30. Mesto Spišské Podhradie zriadilo 4 odberné miesta: - Hasičská zbrojnica (Galova 1, Sp. Podhradie), Mestský úrad  (Mariánske námestie č. 34, Spišské Podhradie), Mestská knižnica (Starý jarok č. 44, Sp. Podhradie), - Kultúrny dom, Katúň č. 15. (TU)

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom "www - ZŠ" a tr. učiteľov.
V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Prezenčné vzdelávanie pre 1. až 4. roč. ZŠ od 01.03.2021 26.02.2021

Vážení rodičia,

žiaci 1. stupňa ZŠ budú od 01.03.2021 pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania za podmienok platných do 19.02.2021 (teda za podmienok platných pred jarnými prázdninami). Žiaci 5.- 9. roč. sa budú zatiaľ aj naďalej vzdelávať dištančne (teda z domu).

Prezenčné vzdelávanie pre 1. až 4. roč. ZŠ od 01.03.2021

Podmienkou nástupu žiakov do školy je negatívny antigénový alebo PCR test jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní -  počítaný k dátumu nástupu žiaka do školy (nástup do školy bude možný aj po 01.03.2021 pri splnení vyššie uvedeného). Pri nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.

Zamestnanci a zákonní zástupcovia sa môžu otestovať na mobilných odberových miestach, ktoré za týmto účelom vytvorilo Mesto Spišské Podhradie.

Testovanie na  COVID-19  sa v Meste Spišské Podhradie uskutoční  dňa 27.02.2021  t.j. sobota (POZOR LEN 1 DEŇ !!!) v časoch: od 07:30 do 12:00 hod. a od 13:30 do 17:30. Mesto Spišské Podhradie zriadilo 4 odberné miesta: - Hasičská zbrojnica (Galova 1, Sp. Podhradie), - Mestský úrad (Mariánske námestie č. 34, Sp. Podhradie), - Mestská knižnica (Starý jarok č. 44, Sp. Podhradie), - Kultúrny dom, Katúň č. 15. (TU)

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom "www - ZŠ" a tr. učiteľov.
V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Prezenčné vzdelávanie pre 1. až 4. roč. ZŠ od 15.02.2021 12.02.2021

Vážení rodičia,

žiaci 1. stupňa ZŠ sú už niekoľko dní znovu v škole. Zo strany zriaďovateľa ZŠ (Mesta Spišské Podhradie) aj samotnej ZŠ sa urobilo všetko preto, aby žiaci v našej škole boli v bezpečí a mohli sa vzdelávať prezenčne. S platnosťou od 08.02.2021 sa upravilo vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach na prezenčnú formu vzdelávania pre deti materských škôl a pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Žiaci 5. - 9. ročníka sa budú zatiaľ aj naďalej vzdelávať dištančne (teda z domu).

Prezenčné vzdelávanie pre 1. až 4. roč. ZŠ od 15.02.2021

Podmienkou nástupu žiakov do školy je negatívny antigénový alebo PCR test jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní -  počítaný k dátumu nástupu žiaka do školy (nástup do školy bude možný aj po 15.2.2021 pri splnení vyššie uvedeného). Pri nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.

Zamestnanci a zákonní zástupcovia sa môžu otestovať na mobilných odberových miestach, ktoré za týmto účelom vytvorilo Mesto Spišské Podhradie.

Plošné testovanie na  COVID-19  sa v Meste Spišské Podhradie uskutoční  dňa 13.02.2021  t.j. sobota (POZOR LEN 1 DEŇ !!!) v časoch: od 07:30 do 12:00 hod. a od 13:30 do 17:30. Mesto Spišské Podhradie zriadilo 4 odberné miesta: - Hasičská zbrojnica (Galova 1, Sp. Podhradie), - Mestský úrad (Mariánske námestie č. 34, Sp. Podhradie), - Mestská knižnica (Starý jarok č. 44, Sp. Podhradie), - Kultúrny dom, Katúň č. 15. (TU)

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom "www - ZŠ" a tr. učiteľov.
V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Návrat do škôl od 08.02.2021 04.02.2021

Vážení rodičia,

v zmysle rozhodnutia Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, Vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a na základe odporúčania epidemiologického konzília sa upravuje s platnosťou od 08.02.2021 vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach na prezenčnú formu vzdelávania pre deti materských škôl a pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Žiaci 5. - 9. ročníka sa budú zatiaľ aj naďalej vzdelávať dištančne (teda z domu).

Aktuálny plán návratu do škôl od 08.02.2021

Od 8. februára 2021 sa žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ vrátia k prezenčnej forme vyučovania. 

Podmienkou nástupu žiakov do školy je negatívny antigénový alebo PCR test jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní -  počítaný k dátumu nástupu žiaka do školy (nástup do školy však bude možný aj po 8.2.2021 pri splnení vyššie uvedeného). Pri prvom nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.

Zamestnanci a zákonní zástupcovia sa môžu otestovať na mobilných odberových miestach, ktoré za týmto účelom vytvorilo Mesto Spišské Podhradie.

Plošné testovanie na COVID-19 sa v Meste Spišské Podhradie uskutoční v dňoch 06.02.2021 - 07.02.2021 t.j. sobota, nedeľa v časoch: od 08:00 do 11:30 hod. od 13:00 do 16:30 hod. od 18:00 hod do 19.30 hod. Mesto Spišské Podhradie zriadilo 4 odberné miesta: - Hasičská zbrojnica (Galova 1, Sp. Podhradie), - Mestský úrad (Mariánske námestie č. 34, Sp. Podhradie), - Mestská knižnica (Starý jarok č. 44, Sp. Podhradie), - Kultúrny dom, Katúň č. 15. (TU)

Posledné (nateraz aktuálne) informácie MŠVVaŠ SR k plánovanému nástupu do škôl nájdete tu

Vážení rodičia,


v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom "www - ZŠ" a tr. učiteľov.

V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

Ing. Ján Jurečko (RŠ)

V prípade potreby kontaktujte ZŠ prostredníctvom triednych učiteľov svojich detí
(odporúčame e-mailový kontakt, prípadne telefonický - sms).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznam pre žiakov 9. ročníka 02.02.2021

PRIHLÁŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY - šk. rok 2021/2022

( Aktualizácia oznamu 02.02.2021 )

Rozhodnutie ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ (26.1.2021)... (TU)

 1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.

 2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len "prihláška") zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

Rozhodnutie ministra k termínom prijímacieho konania (4.1.2021)

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

 • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
 • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční:

 • v prvom termíne  5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov  aj  6. a 7. mája 2021,
 • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.


Klasifikácia predmetov - 2020/21 25.01.2021

Klasifikácia predmetov -  2020/2021

Ako riaditeľ ZŠ Vám týmto oznamujem neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne mali byť klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou - plnohodnotnou realizáciou. O zmene spôsobu hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov (v čase mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19) som rozhodol v súlade s bodmi a obsahom "Usmernení na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ" - po rokovaní s Pedagogickou radou.Prerokované v Pedagogickej rade dňa 25.01.2021

Vyjadrenie  Pedagogickej rady

1.  ročník                           (v súlade s usmernením)

Všetky predmety slovné hodnotenie.

Klasifikované predmety: ISCED1 (2. až 4. ročník)

SJL, CUJ, MAT, PVO, PDA, VLA, INF

Neklasifikované predmety: ISCED1 (2. až 4. ročník)

NBV-ETV, HUV, VYV, TSV, PPB,  PVC, DOV

Klasifikované predmety: ISCED2 (5. až 9. ročník)

SJL, CUJ-1/2, MAT, FYZ, CHE, BIO, DEJ, GEG, INF, OBN

Neklasifikované predmety: ISCED2 (5. až 9. ročník)

NBV-ETV, HUV, VYV, THD, TSV

Návrat do škôl v r. 2021 a formy vyučovania po 11.01.2021 08.01.2021

Vážení rodičia,

Na základe "Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu" zo dňa 05.01.2021 (podľa §150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní - školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s účinnosťou od 11. januára 2021 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a školských zariadeniach.  Žiaci 1. - 9. ročníka sa budú od 11.01.2021 vzdelávať dištančne (z domu).

Aktuálny plán návratu do škôl v r. 2021

Plánovaný návrat žiakov do škôl po vianočných prázdninách od pondelka 11. januára 2021 (spojený s pretestovaním žiakov 2. stupňa, zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov škôl) vzhľadom k nepriaznivému vývoju situácie neplatí.
 • Pre základné a stredné školy pokračujú až do 10. januára prázdniny.
 • Od 11. januára budú uvedené školy pokračovať dištančným spôsobom výučby.

Posledné (nateraz aktuálne) informácie MŠVVaŠ SR k plánovanému nástupu do škôl nájdete tu

Vážení rodičia,

touto cestou sa Vám zároveň chcem poďakovať za účasť na zisťovaní indikatívneho záujmu o testovanie pred nástupom žiakov 2.stupňa ZŠ do školy v roku 2021, ktoré bolo jednou z podmienok stanovených MŠVVaŠ SR  pre obnovu prezenčnej formy vyučovania (vyučovania v škole) danej skupiny žiakov.

V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí Vám zároveň do Nového roku 2021 prajem pevné zdravie (nech Vás obchádzajú všetky choroby), prajem Vám, nech Vás obchádza všetko zlo. Buďte statoční, odvážni, zbavte sa strachu. Nedovoľte nikomu (ani tejto zvláštnej dobe) - aby Vám ukradli to najcennejšie - Vás samých!  Hodnota každého z Vás začína už v tom, že ste jedinečný - neopakovateľný.

Ing. Ján Jurečko (RŠ)

V prípade zmien Vás budete informovať prostredníctvom "www" a tr. učiteľov.

V prípade potreby kontaktujte ZŠ prostredníctvom triednych učiteľov svojich detí
(odporúčame e-mailový kontakt, prípadne telefonický - sms).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrat do škôl 2021 18.12.2020

Vážení rodičia,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuály (pre školy a školské zariadenia), ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentov bolo stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

Návrat do škôl 2021

Manuál "Návrat do škôl 2021" (spracovaný podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území SR) obsahuje: "Formy vzdelávania po vianočných prázdninách", "Testovanie v roku 2021", "Druhy testovania", "Možnosti testovania", "Školský klub detí", "Centrum voľného času", "Metodické usmernenie k VVČ" ...
V zmysle manuálu "Návrat do škôl 2021" zriaďovateľ školy/školského zariadenia potrebuje nahlásiť do  21.12.2020 do 14:00 hod. (za svoje školy a školské zariadenia) počet záujemcov o testovanie a miesto testovania tak, aby príslušné okresné úrady zabezpečili pre testovacie odberové miesto (MOM) dostatok antigénových testov. Indikatívne zistenie záujmu o testovanie, je potrebné z dôvodu plynulého zabezpečenia logistiky a distribúcie antigénových testov zo strany Ministerstva vnútra SR.
 • Účasť žiaka 2. stupňa (5. až 9. ročník) na výchovno-vzdelávacom procese v ZŠ (prezenčná forma vzdelávania) je nateraz podmienená negatívnym výsledkom testu žiaka  a  negatívnym výsledkom testu  aspoň  jedného zo zákonných zástupcov žiaka. Z uvedeného dôvodu Vás preto aj touto cestou žiadame o vyplnenie "Dotazníka indikatívneho záujmu o testovanie" (viď. príloha č. 1). Vyplnený dotazník (svoje stanovisko) zašlite prostredníctvom e-mailu (poprípade inou formou - napr. sms a pod.) triednemu učiteľovi svojho dieťaťa najneskôr 20.12.2020 - do 20:00 hod.

V prípade potreby kontaktujte ZŠ prostredníctvom triednych učiteľov svojich detí
(odporúčame e-mailový kontakt, prípadne telefonický - sms). -----------------------------------------------------------------------------------------------------OZNAM - Vianočné prázdniny 18.12.2020

Vážení rodičia,

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

 1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
 2. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).
Vianočné prázdniny sa teda začínajú už 21. decembra 2020 a končia 8. januára 2021. Vyučovanie (prezenčnou alebo dištančnou formou) sa začne 11. januára 2021 (pondelok) podľa podmienok a pravidiel, ktoré budú stanovené s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území SR.

OZNAM - Jesenné prázdniny 05.11.2020

Vážení rodičia,

 • V dňoch 06.11. (piatok) a 09.11.2020 (pondelok) majú žiaci na základe rozhodnutia MŠVVaŠ-SR (č.j.: 2020/17949:1-A1810) jesenné prázdniny.

 • Od 10.11.2020 (utorok) žiaci 1. až 4. ročníka a žiaci špeciálnych tried (špeciálnych škôl) pokračujú vo vyučovaní prezenčnou formou. V prevádzke bude (pre týchto žiakov) aj školská jedáleň a činnosť ŠKD do 15:15 hod. Pri prvom nástupe žiaka do školy je potrebné preukázať sa "Vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti".
 • Účasť žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v ZŠ je podmienená vyplnením vyhlásenia (zákonným zástupcom dieťaťa) a jeho odovzdaním (žiakom) pri vstupe do školy.
  Vyhlásenie zákonného zástupcu zo dňa 01.11.2020 Bez odovzdania uvedeného vyhlásenia (pri vstupe žiaka do školy) - žiakovi nebude umožnená účasť na výchovno-vzdelávacom procese v ZŠ. Ak nemáte možnosť si vyhlásenie vytlačiť, môžete ho prepísať na kancelársky papier, vyplniť a následne podpísať. Pri vstupe do budovy ho dieťa - žiak odovzdá.
 • Žiaci 5. až 9. ročníka pokračujú až do odvolania vo vzdelávaní dištančnou formou (z domu).OZNAM - Obnova vyučovania v ZŠ 01.11.2020

Obnova  vyučovania  v  ZŠ  pre  1. až  4. roč. ZŠ  -  od  03.11.2020


Milí rodičia,
 • Od 3.11.2020 (utorok) žiaci 1. až 4. ročníka pokračujú vo vyučovaní prezenčnou formou. V prevádzke bude (pre týchto žiakov) aj školská jedáleň a činnosť ŠKD do 15:15 hod. Pri prvom nástupe žiaka do školy je potrebné preukázať sa "Vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti".
 • ZŠ bude otvorená od 7:15 hod. do 15:30 hod. (v čase po skončení vzdelávacieho procesu stanoveného rozvrhom pre jednotlivé triedy a daný deň bude pre prihlásených žiakov - podľa potreby do 15:15 hod. v prevádzke aj ŠKD).
 • Účasť žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v ZŠ je podmienená vyplnením vyhlásenia (zákonným zástupcom dieťaťa) a jeho odovzdaním (žiakom) pri vstupe do školy.
  Príloha 4 - Vyhlásenie zákonného zástupcu (29.10.2020) - Nepoužívať !!!
 • Vyhlásenie zákonného zástupcu zo dňa 01.11.2020
  Bez odovzdania uvedeného vyhlásenia (pri vstupe žiaka do školy) - žiakovi nebude umožnená účasť na výchovno-vzdelávacom procese v ZŠ. Ak nemáte možnosť si vyhlásenie vytlačiť, môžete ho prepísať na kancelársky papier, vyplniť a následne podpísať. Pri vstupe do budovy ho dieťa - žiak odovzdá.
 • Žiaci 5. až 9. ročníka pokračujú až do odvolania vo vzdelávaní dištančnou formou (z domu).
 • Záujem o stravovanie ( v zariadení školského stravovania - ŠJ pri ZŠ ) pre konkrétny deň potvrdí žiak (resp. zákonný zástupca žiaka) zaužívaným spôsobom do 8:00 hod. príslušného dňa.

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám, deťom a žiakom

Podmienky vstupu do školy

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Príloha 1 - Podmienky vstupu do školy

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa/žiaka do školy sa dieťa/žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

 • Každý žiak musí mať rúško, dodržiavať odstup od ostatnýchdodržiavať hygienické opatrenia (dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy školy ... ). 
 • Žiaci vchádzajú do budovy školy cez hlavný vchod (bez doprovodu rodičov).
 • Nosenie rúšok v interiéroch školy je pre všetkých žiakov a zamestnancov nateraz povinné.
 • Prosíme žiakov, aby sa pred školou nezdržiavali vo väčších skupinách.

V prípade nejasností a otázok môžete kontaktovať vedenie ZŠ prostredníctvom
e-mailu: zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk   alebo   cez tel. číslo:  053 / 4541 171
(počas pracovných dní v čase: od 7:30 hod. do 13:30 hod.)Opatrenia RÚVZ v Poprade - aktualizácia 27.10.2020 27.10.2020

Opatrenia vydané RÚVZ - Poprad na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19

na ZŠ - Školská 3 v Spišskom Podhradí


1.
Prerušenie  výchovno-vzdelávacieho  procesu  na  ZŠ

                v  termíne  od  12.10.2020  do  22.10.2020,

                                                         po predĺžení do 28.10.2020,
                                                                     sa predlžuje do 30.10.2020 (vrátane).

2. Podrobiť sa karanténnym opatreniam:
 • v opodstatnených prípadoch (podľa výsledkov testu) zostať v domácej izolácii v celkovej dobe najmenej do 30.10.2020 (vrátane)
 • dodržiavať pokyny zamerané na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19
 • sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov (horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť ...) bez meškania telefonicky kontaktovať lekára - riadiť sa jeho pokynmi
 • v prípade potreby sa podrobiť odberu vzoriek biologického materiálu
 • zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev, kultúrnych, športových a spolo-čenských podujatí)
 • zdržať sa cestovania 
 • zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie
3. Pacient môže v indikovaných prípadoch opustiť karanténu v domácom prostredí  na  nevyhnutne dlhý čas napr. nevyhnutné ošetrenie a pod. (viď. podrobnejšie uvedené v ozname nižšie).

Opatrenia RÚVZ v Poprade 19.10.2020

Opatrenia vydané RÚVZ-Poprad na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19

na ZŠ - Školská 3 v Spišskom Podhradí - aktualizácia 19.10.2020


1.
Prerušenie  výchovno-vzdelávacieho  procesu  na  ZŠ 

                                      v  termíne  od  12.10.2020  do  22.10.2020

                                                                 sa predlžuje do 28.10.2020 (vrátane)

2. Podrobiť sa karanténnym opatreniam:
 • zostať v domácej izolácii v celkovej dobe najmenej do 28.10.2020 (vrátane)
 • sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov (horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť ...) bez meškania telefonicky kontaktovať lekára - riadiť sa jeho pokynmi
 • v prípade potreby sa podrobiť odberu vzoriek biologického materiálu
 • zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev, kultúrnych, športových a spolo-čenských podujatí)
 • zdržať sa cestovania 
 • zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie
3. Pacient môže v nasledovných indikovaných prípadoch opustiť karanténu
    v domácom prostredí na  nevyhnutne dlhý čas spojený s:
 • nevyhnutným zubným, gynekologickým a iným ošetrením (napr. zlomenina, operačný zákrok a pod.) - konzultovať vopred s lekárom
 • nevyhnutnou kontrolou indikovanou lekárom
 • podaním nevyhnutnej plánovanej alebo akútnej liečby na špecializovanom pracovisku
 • odberom biologického materiálu na mobilnom odberovom mieste (MOM), kde sa preukáže SMS, e-mailom, ktorými bol pozvaný na odber klinickej vzorky
--------------------------------------------------------------------------Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko