zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Koordinátor prevencie

245/2008 Z.z.

ZÁKON

z 22. mája 2008

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tretí oddiel

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

§ 130

(3) K ďalším zložkám systému výchovného poradenstva a prevencie patrí:

a) výchovný poradca,

b) školský psychológ,

c) školský špeciálny pedagóg,

d) liečebný pedagóg,

e) sociálny pedagóg,

f) koordinátor prevencie.

(4) Jednotlivé zložky systému výchovného poradenstva a prevencie podľa odsekov 2 a 3 spolupracujú najmä s rodinou, školou, školským zariadením, zamestnávateľmi, orgánmi verejnej správy a občianskymi združeniami. Zložky systému výchovného poradenstva a prevencie sú organizačne a obsahovo prepojené.

(5) Výchovný poradca, psychológ alebo školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg a koordinátor prevencie vykonávajú svoju činnosť v školách podľa § 27 ods. 2 písm. a) až f) alebo v školských zariadeniach podľa § 117, 120 a odseku 2.

Vedúci:


Členovia: Mgr. Eliška Kožušková (Mišagová) ,


Oznamy:

--- prázdne ---


MenoVeľkosť
--- prazdne ---

za obsah zodpovedá vedúci metodického útvaru:Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko