zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

Oznamy


Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 17.03.2024

Oznámenie

Zápis detí  do  1. ročníka  pre  školský  rok  2024/2025

 bude prebiehať osobne - aj za prítomnosti detí
v priestoroch ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí.Deň otvorených dverí - (14-03-2024) 07.03.2024


Vianočné prázdniny - ukončenie 07.01.2024

Oznámenie

Riaditeľ ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí (v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR) oznamuje rodičom (zákonným zástupcom žiakov) a žiakom, že dňom  7. 1. 2024  (nedeľa)  končia  vianočné (zimné) prázdniny.

V štandardnom  vyučovaní  (po prázdninách)  sa  pokračuje  od   8. 1. 2024  (pondelok).

Zároveň Vám oznamujem, že od  8. 1. 2024  bude v riadnej  prevádzke aj ŠKD, CVČ a ŠJ 
pri ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí.

Vážení rodičia, milí žiaci,

v mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám v novom roku 2024 prajem najmä pevné zdravie, šťastie, 
veľa dobrých nápadov, veľa optimizmu, veľa radosti a nádeje.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Školský rok 2023/2024 - otvorenie 01.09.2023
Otvorenie školského roka 2023/2024

Otvorenie šk. r.  2023/24 sa uskutoční 4. septembra 2023 (pondelok) o 9.00 hod


v  budove ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí.


Otvorenie školského roka bude realizované nasledovne:

 • vstup do budovy školy (pre všetkých žiakov) - od  8:35 hod.

 • žiaci 1. ročníka  môžu vstupovať do budovy školy v doprovode rodiča (dospelej osoby)

 • žiaci  2.  až  9. ročníka  po vstupe do budovy školy  sa do  9:00  hod.  zdržujú  v priestoroch kmeňových tried až do príchodu triedneho učiteľa

Milí žiaci, vážení rodičia a priatelia školy,


v mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pokojné prežitie ostávajúcich voľných dni
a pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)Letný tábor CVČ - 2023 28.06.2023

Turnus (letného tábora) je limitovaný maximálnym počtom 32 prihlásených detí.

(Zaradenie dieťaťa do programu letného tábora je limitované maximálnym počtom.) 

Záväzná prihláška na letný letný tábor - TUMDD-2023 - 3.6.2023 / sobota 29.05.2023


Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 24.03.2023Oznámenie

Zápis detí  do  1. ročníka  pre  školský  rok  2023 / 2024

V  ZŠ na Školskej ul. č. 3  v  Spišskom Podhradí  sa  zápis detí

do 1. ročníka uskutoční v dňoch 3. (pondelok)  a  4. apríla (utorok) 2023

v čase  od  14:00 hod.  do  16:00 hod.

 Zápis bude prebiehať osobne - aj za prítomnosti detí
v priestoroch ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí.Chrípkové prázdniny - (17.02. až 20.02.2023) 16.02.2023

Oznámenie

V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade oznamujeme rodičom (zákonným zástupcom žiakov) a žiakom, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces v ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí pre žiakov 1. stupňa ZŠ (1. až. 4. roč.) dňa 17.02.2023 (piatok), pre žiakov 2. stupňa ZŠ (5. až. 9. roč.) v dňoch 17.02.2023 až 20.02.2023 (pondelok).

Zároveň Vám oznamujem, že v uvedené dni nebudú v prevádzke ani ŠKD, CVČ a ŠJ
pri ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí.

Vo vyučovaní sa bude pokračovať:

1. stupeň ZŠ (žiaci 1. až. 4. ročníka) - od 20.02.2023 (pondelok)
2. stupeň ZŠ (žiaci 5. až. 9. ročníka) - od 21.02.2023 (utorok)

Vážení rodičia, milí žiaci,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom tr. učiteľov a "www-ZŠ".

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Chrípkové prázdniny - (20.12. až 22.12.2022) 19.12.2022

Oznámenie

Riaditeľ ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí (v zmysle Metodického usmernenia č.15/2005-R z 31.10.2005, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade) oznamuje rodičom (zákonným zástupcom žiakov) a žiakom, že v dňoch 20.12., 21.12. a 22.12.2022 z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces v ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí.

Zároveň Vám oznamujem, že v uvedené dni nebudú v prevádzke ani ŠKD, CVČ a ŠJ pri ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí.

Vo vyučovaní sa bude pokračovať po vianočných prázdninách - 9.1.2023 (pondelok).

Vážení rodičia, milí žiaci,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom tr. učiteľov a "www-ZŠ".
V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie a pokojné prežitie Vianoc.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Školský rok 2022/2023 - otvorenie 31.08.2022


Otvorenie školského roka 2022/2023


Otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 o 9.00 hod. (pondelok) v budove ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí.


Otvorenie školského roka bude realizované nasledovne:

 • pre žiakov 1. ročníka v telocvični školy - žiaci v doprovode rodiča môžu vstupovať do budovy školy od 8:45 hod.

 • pre žiakov 2. - 9. ročníka v kmeňových triedach - žiaci môžu vstupovať do budovy školy od 8:45 hod.

Pri vstupe do školy žiak/zákonný zástupca odovzdá osobe vykonávajúcej dozor:

Milí žiaci, vážení rodičia a priatelia školy,


v mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)OZNAM - 15.06.2022 (streda) riaditeľské voľno 13.06.2022

Vážení rodičia, 

dňa 15. júna o 13:30 sa na Námestí SNP v Bratislave uskutoční protestné zhromaždenie zamestnancov školstva s následným pochodom pred Národnú radu Slovenskej republiky. Zamestnanci ZŠ na  Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí sa rozhodli túto aktivitu svojou účasťou podporiť (v súlade s Článkom 37 Ústavy SR) z dôvodu, že si vláda SR neplní svoje sľuby a vyhlásenia v oblasti školstva. Z uvedeného dôvodu riaditeľ ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom z organizačných dôvodov na deň 15.06.2022 (streda) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ŠKD, CVČ ani  ŠJ pri ZŠ na Školskej ul. č.3 v Spišskom Podhradí.

V štandardnom vyučovaní sa bude pokračovať od 16.06.2022 (štvrtok).


V prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom "www - ZŠ" a tr. učiteľov
.

Za pochopenie (a dúfame, že aj morálnu podporu) ďakujú zamestnanci
ZŠ na Školskej ul. č.3  v  Spišskom Podhradí.


                Ing. Ján Jurečko (RŠ)Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 29.03.2022

Oznámenie

Zápis detí  do  1. ročníka  pre  školský  rok  2022 / 2023

V  ZŠ na Školskej ul. č. 3  v  Spišskom Podhradí  sa  zápis detí

do 1. ročníka uskutoční v dňoch 6. (streda)  a  7. apríla (štvrtok) 2022

v čase  od  14:00 hod.  do  16:00 hod.

 Zápis bude prebiehať osobne - aj za prítomnosti detí
v priestoroch ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
(s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení).Deň otvorených dverí - 23.03.2022 21.03.2022

Vzdelávanie žiakov od 28.02.2022 27.02.2022

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 28. februára 2022: Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemickú situáciu a skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021, bude od 28. februára 2022 v školskom roku 2021/2022 prebiehať  školské vyučovanie vo všetkých školách a taktiež budú v prevádzke školské zariadenia, vrátane zariadení poradenstva a prevencie, pričom uskutočňovanie školského vyučovania v škole a prevádzka školských zariadení bude aj naďalej na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti. Školy, školské zariadenia a ich prevádzka sa naďalej riadia manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý bol aktualizovaný dňa 25.02.2022 (zverejnenie: https://www.minedu.sk/data/att/22310.pdf )

Formy vzdelávanie od 28.02.2022 v ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Sp. Podhradí:
 • žiaci 1. aj 2. stupňa ZŠ budú od 28.02.2022 pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania  (vzdelávanie v škole).

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Súbory na stiahnutie

Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v nedeľu večer (výsledok nahláste tr. učiteľovi), prípadne ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje príznaky ochorenia COVID-19.
Prezenčné vzdelávanie (vzdelávanie v škole)  je pre tých žiakov (triedy),  ktorí  nie sú  v dištančnej forme vzdelávania (vzdelávanie z domu) povinné. Za ospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní sa bude považovať len neúčasť, ktorá je odôvodnená (doložená) v súlade s vnútorným poriadkom školy a aktuálne platnou legislatívou.

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom tr. učiteľov a "www-ZŠ".
V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Vzdelávanie žiakov od 10.01.2022 07.01.2022

UPOZORNENIE: V nadväznosti na epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 na Slovensku Vám oznamujeme, že prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení (vrátane špecifík dodržiavania protipandemických opatrení v školskom prostredí) sa zatiaľ nemenia. Školy, školské zariadenia a ich prevádzka sa teda naďalej riadia manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý bol aktualizovaný dňa 26.11.2021 na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Formy vzdelávanie od 10.01.2022 v ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Sp. Podhradí:
 • žiaci 1. aj 2. stupňa ZŠ budú od 10.01.2022 pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania  (vzdelávanie v škole).

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Súbory na stiahnutie

Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v nedeľu večer (výsledok nahláste tr. učiteľovi), prípadne ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje príznaky ochorenia COVID-19.
Prezenčné vzdelávanie (vzdelávanie v škole)  je pre tých žiakov (triedy),  ktorí  nie sú  v dištančnej forme vzdelávania (vzdelávanie z domu) povinné. Za ospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní sa bude považovať len neúčasť, ktorá je odôvodnená (doložená) v súlade s vnútorným poriadkom školy a aktuálne platnou legislatívou.

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom tr. učiteľov a "www-ZŠ".
V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Vzdelávanie žiakov od 13.12.2021 12.12.2021

Vážení rodičia,

minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol takto: 
 • S účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni.
Formy vzdelávanie od 13.12.2021 v ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Sp. Podhradí:
 • žiaci 1. stupňa ZŠ budú od 13.12.2021 pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania (vzdelávanie v škole) za doteraz platných podmienok.
 • Žiaci 5.-9. roč. ZŠ budú od 13.12.2021 do 17.12.2021 pokračovať vo vzdelávaní dištančnou formou (vzdelávanie z domu) - podľa platného rozvrhu - časovo od 7:50 do 13:00 hod. Komunikácia so žiakmi - vzdelávanie z domu bude realizované cez aplikáciu TEAMS-365 a stránku www.bezkriedy.sk (prípadne - doplnkovo prostredníctvom e-mail komunikácie).
Poskytovanie stravovania žiakom od 13.12.2021 do 17.12.2021:

U žiakov 2. stupňa ZŠ (žiaci od 13.12.2021 v dištančnej forme vzdelávania) je možnosť odberu stravy (obeda) v súlade s bodom 4 "Rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 13.12.2021" a to následovne: Výdaj jedla bude realizovaný v čase 13:00 hod.- 13:30 hod. pre žiaka, ktorý prejaví záujem o odber stravy u vedúcej ŠJ najneskôr do 8:00 hod. daného dňa. Výdaj stravy pre žiaka 1. stupňa ZŠ (ISCED-1) v prezenčne forme vzdelávania (žiak vzdelávaný v škole) bude poskytovaný za obvyklých podmienok (prihlásenie na odber stravy - "kartička" do 8:00-hod. daného dňa).

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom "www - ZŠ"  a  tr. učiteľov.
V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Vzdelávanie v ZŠ - od 29.11.2021 28.11.2021

UPOZORNENIE: V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 na Slovensku a zmenami opatrení nám dovoľte Vás informovať, že prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení vrátane špecifík dodržiavania protipandemických opatrení v školskom prostredí, sa zatiaľ nemenia. Školy, školské zariadenia a ich prevádzka sa teda naďalej riadia manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý bol aktualizovaný dňa 26.11.2021 na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Súbory na stiahnutie

Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v nedeľu večer (prípadne ráno pred nástupom do školy) alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.
Prezenčné vzdelávanie (vzdelávanie v škole)  je pre tých žiakov (triedy),  ktorí  nie sú  v dištančnej forme vzdelávania (vzdelávanie z domu) povinné. Za ospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní sa bude považovať len neúčasť, ktorá je odôvodnená (doložená) v súlade s vnútorným poriadkom školy a aktuálne platnou legislatívou.

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom tr. učiteľov a "www-ZŠ".
V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Vzdelávanie v ZŠ od (18.10.2021) - od 02.11.2021 17.10.2021

Vážení rodičia,

Aj naďalej sme povinní dodržiavať platné opatrenia, nariadenia, rozhodnutia a v ich intenciách zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí. Žiak  sa   v spoločných priestoroch školy pohybuje s prekrytím horných dýchacích ciest, dezinfikuje si ruky, zamestnanci zabezpečia časté vetranie priestorov.
 • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Je platný pre všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ, VŠJ, ŠI, DC, RC, LVS, CPPPaP a CŠPP) bez ohľadu na zriaďovateľa.
MŠVVaŠ SR dňa 15. 10. 2021 zverejnilo aktualizovaný - ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Súbory na stiahnutie

Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v nedeľu večer (prípadne ráno pred nástupom do školy) alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19
Prezenčné vzdelávanie (vzdelávanie v škole)  je pre tých žiakov (triedy),  ktorí  nie sú  v dištančnej forme vzdelávania (vzdelávanie z domu) povinné. Za ospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní sa bude považovať len neúčasť, ktorá je odôvodnená (doložená) v súlade s vnútorným poriadkom školy a aktuálne platnou legislatívou.

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom tr. učiteľov a "www-ZŠ".
V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Školský rok 2021/2022 - otvorenie 30.08.2021

Otvorenie školského roka 2021/2022


Otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 9.00 hod. (štvrtok) v budove ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí.


Otvorenie školského roka bude realizované nasledovne:

 • pre žiakov 2. - 9. ročníka v kmeňových triedach - žiaci môžu vstupovať do budovy školy od 8:45 hod.

 • pre žiakov 1. ročníka v telocvični školy - žiaci v doprovode jedného rodiča môžu vstupovať do budovy školy od 8:45 hod. (zadný vchod)
Pri vstupe do školy žiak/zákonný zástupca odovzdá osobe vykonávajúcej dozor:

Info k testovaniu žiakov na začiatku šk. roka 2021/22 24.08.2021

Vážení rodičia,

na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo školstva poskytne (za účelom udržania bezpečného prostredia v školách) antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom ZŠ, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 (pokiaľ ich rodičia o to prejavia záujem). Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.
 • Do 25.8.2021 (streda) do 13:45 hod. je potrebné nahlásiť triednemu učiteľovi prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky záujem o antigénové testy na domáce samotestovanie. Dátum prevzatia testov Vám bude oznámený po dodaní testov na školu.
 • Triedni učitelia 25.8.2021 do 15:00 hod. oznámia získané údaje (za svoju triedu) vedeniu ZŠ.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo zároveň umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (0. - 9. ročníka), ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.
 • Žiadame Vás o vypísanie tlačív "Súhlas dotknutej osoby" (TU)  a "Zber údajov" (TU), teda vyjadrenie svojho súhlasu/nesúhlasu s testovaním Vášho dieťaťa a spätné zaslanie informácie triednemu učiteľovi najneskôr 25.8.2021 (streda) do 13:45 hodiny.
 • Triedni učitelia 25.8.2021 do 15:00 hod. oznámia získané údaje (za svoju triedu) vedeniu ZŠ.

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom tr. učiteľov.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Vzdelávanie v ZŠ od 03.05.2021 30.04.2021

Vážení rodičia,

od budúceho týždňa (od 03.05.2021) sa všetci žiaci 1. až 9. ročníka ZŠ vracajú k povinnej prezenčnej forme vyučovania (vyučovanie v škole) - teda aj žiaci 5. až 7. ročníka ZŠ, nakoľko okres Levoča sa nachádza už v II. stupni varovania - (červená farba na mape).

Aj naďalej sme povinní dodržiavať platné opatrenia, nariadenia, rozhodnutia a v ich intenciách zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí. Žiak sa v priestoroch školy pohybuje s povinným prekrytím horných dýchacích ciest (vyhláška ÚVZ č. 175/2021), dezinfikuje si ruky, zamestnanci zabezpečia časté vetranie priestorov.

 • Triedni učitelia do 01.05.2021 (16:00 hod.) oboznámia žiakov 2. stupňa (5. až 9. ročník) s aktuálne platným rozvrhom hodín. Prezenčné vzdelávanie v škole je od 03.05.2021 povinné. Za ospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní sa bude považovať len neúčasť, ktorá je odôvodnená (doložená) v súlade s vnútorným poriadkom školy a aktuálne platnou legislatívou.
Podmienky prezenčného vzdelávanie od 03.05.2021: (TU)  /  (TU)
 • Od pondelka 3.5.2021 nie je potrebný test žiaka, rodiča, ani zamestnanca školy!
 • Ministerstvo školstva - aktuálne tlačivo (vyhlásenie o bezinfekčnosti).  (TU)
 • Pre žiakov je zabezpečená strava za obvyklých podmienok.

Zamestnanci, zákonní zástupcovia a žiaci nad 10 rokov sa môžu v prípade potreby otestovať na odberových miestach,  ktoré za týmto účelom zachovalo Mesto Spišské Podhradie. Mesto zachovalo 2 odberné miesta: Mestský úrad  (Mariánske námestie 34, Sp. Podhradie) a Mestská knižnica (Starý jarok 44, Sp. Podhradie) (TU)

Testovanie na COVID-19 sa v Meste Sp. Podhradie uskutoční dňa 01.05.2021 - sobota v časoch: od 07:30 do 12:00 hod. a od 13:30 do 17:30 hod.

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom "www - ZŠ"  a  tr. učiteľov.
V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)Vzdelávanie v ZŠ od 26.04.2021 23.04.2021

Vážení rodičia,

žiaci 1. stupňa ZŠ budú od 26.04.2021 pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania (vzdelávanie v škole) za podmienok platných od 12.04.2021.

Žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ budú od 26.04.2021 pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania (vzdelávanie v škole) za podmienok platných od 19.04.2021. Dištančné vzdelávanie - vzdelávanie z domu pre týchto žiakov skončilo dňom 16.04.2021.

Žiaci 5.-7. roč. ZŠ budú od 26.04.2021 pokračovať vo vzdelávaní za podmienok platných od 10.04.2021 - dištančné a čiastočne vzdelávaním prezenčnou formou v škole (v stálych skupinách do 5 žiakov + učiteľ) - pre konkrétny ročník zatiaľ jeden deň v týždni (začínajúc  7. ročníkom a končiac 5. ročníkom v piatok) v rozsahu cca 6 vyučovacích hodín - časovo od 7:50 do 13:15 hod.
 • Žiakov 5.- 7. roč. na prezenčnú formu vzdelávania (v škole) prihlási rodič (zákonný zástupca žiaka), po splnení nižšie uvedených podmienok (negatívny výsledok testu) prostredníctvom e-mailu cez tr. učiteľa do 25.04.2021 (do 14:00 hod)
 • Triedny učiteľ následne v deň pred prezenčnou formou vyučovania v čase do 19:00 hod. (pre 7. roč. - v utorok, ... pre 5. roč. vo štvrtok) oznámi rodičom prihlásených žiakov, či sa pre daný ročník prezenčná forma vzdelávania (vzdelávanie v škole) podľa plánu - rozpisu na daný týždeň aj reálne uskutoční. Tr. učiteľ súčasne oznámi rodičom (žiakovi) aj rozpis predmetov pre plánovaný vzdelávací deň.
Podmienky prezenčného vzdelávanie od 26.04.2021

Podmienkou nástupu žiaka 1.-4. roč. do školy je negatívny antigénový alebo PCR test jedného zákonného  zástupcu  žiaka. Podmienkou nástupu žiaka 5.-9. roč. do školy je negatívny antigénový alebo PCR test samotného žiaka a jedného zákonného  zástupcu  žiaka (testy nie  staršie  ako 7 dní - počítané k dátumu nástupu žiaka do školy). Nástup  do školy bude možný  aj  po  26.04.2021 pri splnení vyššie uvedeného. Pri nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. Žiak 2. stupňa predloží aj negatívny výsledok svojho testu.

Zamestnanci, zákonní zástupcovia a žiaci nad 10 rokov sa môžu otestovať na odberových miestach,  ktoré za týmto účelom vytvorilo Mesto Spišské Podhradie. Mesto zriadilo 4 odberné miesta: Hasičská zbrojnica (Galova 1, Spišské Podhradie), Mestský úrad  (Mariánske námestie 34, Sp. Podhradie), Mestská knižnica (Starý jarok 44, Sp. Podhradie), Kultúrny dom, Katúň č. 15. (TU)

Testovanie na COVID-19 sa v Meste Sp. Podhradie uskutoční dňa 24.04.2021 - sobota (!!! LEN 1 DEŇ !!!) v časoch: od 07:30 do 12:00 hod. a od 13:30 do 17:30 hod.

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom "www - ZŠ"  a  tr. učiteľov.
V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Vzdelávanie v ZŠ od 19.04.2021 16.04.2021

Vážení rodičia,

žiaci 1. stupňa ZŠ budú od 19.04.2021 pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania (vzdelávanie v škole) za podmienok platných od 12.04.2021.

Žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ budú od 19.04.2021 pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania (vzdelávanie v škole) za podmienok platných od 19.04.2021. Dištančné vzdelávanie - vzdelávanie z domu pre týchto žiakov dňom 16.04.2021 končí.

Žiaci 5.-7. roč. ZŠ budú od 19.04.2021 pokračovať vo vzdelávaní za podmienok platných od 10.04.2021 - dištančné a čiastočne vzdelávaním prezenčnou formou v škole (v stálych skupinách do 5 žiakov + učiteľ) - pre konkrétny ročník zatiaľ jeden deň v týždni (začínajúc  7. ročníkom a končiac 5. ročníkom v piatok) v rozsahu cca 6 vyučovacích hodín - časovo od 7:50 do 13:15 hod.
 • Žiakov 5.- 7. roč. na prezenčnú formu vzdelávania (v škole) prihlási rodič (zákonný zástupca žiaka), po splnení nižšie uvedených podmienok (negatívny výsledok testu) prostredníctvom e-mailu cez tr. učiteľa do 18.04.2021 (do 14:00 hod)
 • Triedny učiteľ následne v deň pred prezenčnou formou vyučovania v čase do 19:00 hod. (pre 7. roč. - v utorok, ... pre 5. roč. vo štvrtok) oznámi rodičom prihlásených žiakov, či sa pre daný ročník prezenčná forma vzdelávania (vzdelávanie v škole) podľa plánu - rozpisu na daný týždeň aj reálne uskutoční. Tr. učiteľ súčasne oznámi rodičom (žiakovi) aj rozpis predmetov pre plánovaný vzdelávací deň.
Podmienky prezenčného vzdelávanie od 19.04.2021: "Návrat do škôl - 04/2021"

Podmienkou nástupu žiaka 1.-4. roč. do školy je negatívny antigénový alebo PCR test jedného zákonného  zástupcu  žiaka. Podmienkou nástupu žiaka 5.-9. roč. do školy je negatívny antigénový alebo PCR test samotného žiaka a jedného zákonného  zástupcu  žiaka (testy nie  staršie  ako 7 dní - počítané k dátumu nástupu žiaka do školy). Nástup  do školy bude možný  aj  po  19.04.2021 pri splnení vyššie uvedeného. Pri nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. Žiak 2. stupňa predloží aj negatívny výsledok svojho testu.

Zamestnanci, zákonní zástupcovia a žiaci nad 10 rokov sa môžu otestovať na odberových miestach,  ktoré za týmto účelom vytvorilo Mesto Spišské Podhradie. Mesto zriadilo 4 odberné miesta: Hasičská zbrojnica (Galova 1, Spišské Podhradie), Mestský úrad  (Mariánske námestie 34, Sp. Podhradie), Mestská knižnica (Starý jarok 44, Sp. Podhradie), Kultúrny dom, Katúň č. 15. (TU)

Testovanie na COVID-19 sa v Meste Sp. Podhradie uskutoční dňa 17.04.2021 - sobota (!!! LEN 1 DEŇ !!!) v časoch: od 07:30 do 12:00 hod. a od 13:30 do 17:30 hod.

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom "www - ZŠ"  a  tr. učiteľov.
V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Vzdelávanie v ZŠ od 12.04.2021 08.04.2021

Vážení rodičia,

žiaci 1. stupňa ZŠ budú od 12.04.2021 pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania (vzdelávanie v škole) za podmienok platných od 12.04.2021.

Žiaci 5.-9. roč. ZŠ budú od 12.04.2021 pokračovať vo vzdelávaní za podmienok platných od 10.04.2021 - dištančné a čiastočne vzdelávaním prezenčnou formou v škole (v stálych skupinách do 5 žiakov + učiteľ) - pre konkrétny ročník zatiaľ jeden deň v týždni (začínajúc  9. ročníkom v pondelok a končiac 5. ročníkom v piatok) v rozsahu cca 6 vyučovacích hodín - časovo od 7:50 do 13:15 hod.
 • Žiakov 5.- 9. roč. na prezenčnú formu vzdelávania (v škole) prihlási rodič (zákonný zástupca žiaka), po splnení nižšie uvedených podmienok (negatívny výsledok testu) prostredníctvom e-mailu cez tr. učiteľa do 11.04.2021 (do 14:00 hod)
 • Triedny učiteľ následne v deň pred prezenčnou formou vyučovania v čase do 19:00 hod. (pre 9. roč. - v nedeľu, ... pre 5. roč. vo štvrtok) oznámi rodičom prihlásených žiakov, či sa pre daný ročník prezenčná forma vzdelávania (vzdelávanie v škole) podľa plánu - rozpisu na daný týždeň aj reálne uskutoční. Tr. učiteľ súčasne oznámi rodičom (žiakovi) aj rozpis predmetov pre plánovaný vzdelávací deň.
Podmienky prezenčného vzdelávanie od 12.04.2021: "Návrat do škôl - 04/2021"

Podmienkou nástupu žiaka 1.-4. roč. do školy je negatívny antigénový alebo PCR test jedného zákonného  zástupcu  žiaka. Podmienkou nástupu žiaka 5.-9. roč. do školy je negatívny antigénový alebo PCR test samotného žiaka a jedného zákonného  zástupcu  žiaka (testy nie  staršie  ako 7 dní - počítané k dátumu nástupu žiaka do školy). Nástup  do školy bude možný  aj  po  12.04.2021 pri splnení vyššie uvedeného. Pri nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. Žiak 2. stupňa predloží aj negatívny výsledok svojho testu.

Zamestnanci, zákonní zástupcovia a žiaci nad 10 rokov sa môžu otestovať na odberových miestach,  ktoré za týmto účelom vytvorilo Mesto Spišské Podhradie. Mesto zriadilo 4 odberné miesta: Hasičská zbrojnica (Galova 1, Spišské Podhradie), Mestský úrad  (Mariánske námestie 34, Sp. Podhradie), Mestská knižnica (Starý jarok 44, Sp. Podhradie), Kultúrny dom, Katúň č. 15. (TU)

Testovanie na COVID-19 sa v Meste Sp. Podhradie uskutoční dňa 10.04.2021 - sobota (!!! LEN 1 DEŇ !!!) v časoch: od 07:30 do 12:00 hod. a od 13:30 do 17:30 hod.

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom "www - ZŠ"  a  tr. učiteľov.
V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)


Vzdelávanie v ZŠ od 07.04.2021 01.04.2021

Vážení rodičia,

žiaci 5.- 9. roč. sa budú aj naďalej vzdelávať dištančne (teda z domu). Žiaci 1. stupňa ZŠ budú od 07.04.2021 pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania (v škole)  za platných podmienok: "Návrat do škôl od 8.3.2021" - prezenčne prednostne  deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo žiaci, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Podmienky prezenčného vzdelávanie: "Návrat do škôl od 8.3.2021"

Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny antigénový alebo PCR test jedného zákonného  zástupcu  žiaka  nie  starší  ako  7 dní  -  počítaný  k  dátumu  nástupu žiaka  do školy (nástup  do školy  bude  možný  aj  po  07.04.2021 pri  splnení vyššie uvedeného). Pri nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.

Zamestnanci a zákonní zástupcovia sa môžu otestovať na mobilných odberových miestach, ktoré za týmto účelom vytvorilo Mesto Spišské Podhradie.

Testovanie na COVID-19 sa v Meste Sp. Podhradie uskutoční dňa 02.04.2021 t.j. piatok (!!! LEN 1 DEŇ !!!) v časoch: od 07:30 do 12:00 hod. a od 13:30 do 17:30. Mesto Spišské Podhradie zriadilo 4 odberné miesta: - Hasičská zbrojnica (Galova 1, Sp. Podhradie), Mestský úrad  (Mariánske námestie č. 34, Spišské Podhradie), Mestská knižnica (Starý jarok č. 44, Sp. Podhradie), - Kultúrny dom, Katúň č. 15. (TU)

Nateraz aktuálne informácie:   Oznam pre školy a školské zariadenia

Vážení rodičia,

v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom "www - ZŠ" a tr. učiteľov.
V mene všetkých zamestnancov ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Vám prajem pevné zdravie.

                Ing. Ján Jurečko (RŠ)
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko