zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

ZAMESTNANCI ŠKOLY


Na škole v priemere pôsobí 31 pedagogických zamestnancov (z toho 4 ped. zamestnanci pôsobia v ŠKD),  14 prevádzkových zamestnancov (z toho 7 zamestnancov - ŠJ).   

Personálne podmienky sú vo vzťahu k vzdelávacím aktivitám školy primerané. Z celkového ročného počtu odučených vyučovacích hodín je odborne odučených v priemere 81% (na prvom stupni približne 97 % a na druhom stupni 73 %). Škola z hľadiska odbornosti dlhodobo zápasí s nedostatkom kvalifikovaných učiteľov pre vyučovanie cudzích jazykov (najmä anglického jazyka), z tohto dôvodu sa zapojila do Národného projektu "Jazykového vzdelávania učiteľov" (ďalší traja pedagogickí zamestnanci školy získajú kvalifikáciu pre vyučovanie anglického jazyka).

Na škole pôsobia                               Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko