zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

PRINEDProjekt - PRINED 

Základné informácie o projekte

Národný PRojekt INkluzívnej EDukácie (PRINED)  má za úlohu výrazne podporiť inkluzívne prostredie v  MŠ a ZŠ s cieľom zabezpečiť  predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva. Prostredníctvom akceleračných programov zameraných na stimuláciu rómskych detí skvalitniť diagnostický proces v MŠ. Vytvorením inkluzívnych tímov na ZŠ a ich vyškolením na osvojenie profesijných kompetencií potrebných na uspokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb žiakov pochádzajúcich z MRK podporiť inklúziu v prostredí ZŠ. 

Projekt nadväzuje na prebiehajúce projekty Metodicko - pedagogického centra (MPC): Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK1) a Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2). 

Cieľom projektu PRINED je zaujímavou a informatívnou formou udržať deti čo najdlhšie v škole a umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú pre zlepšenie ich prospechu a taktiež sa venovať aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé, a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska.  Inkluzívny model vzdelávania má za úlohu pomôcť lepšej pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť tak ich sociálnu inklúziu. Podstatným prínosom projektu je vytvorenie inkluzívnych tímov pozostávajúcich z pedagogických zamestnancov a odborníkov (psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, resp. liečebný pedagóg, pedagogický asistent), ktorí  pri práci s deťmi nebudú pôsobiť len v školách, ale aj v teréne.Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko