zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

MZ (1.- 4.) a ŠKD

Postavenie metodického orgánu - MZ

  • Metodické združenie (ďalej len MZ) na škole zriaďuje riaditeľ školy ako svoj poradný orgán. Riaditeľ školy poveruje vedením MZ jedného z učiteľov. Členmi MZ učiteľov 1. - 4. roč. sú učitelia, ktorí vyučujú v ročíkoch 1. - 4. a vychovávateľky ŠKD. O zadelení učiteľa do metodického orgánu rozhoduje riaditeľ školy, a to vždy na obdobie školského roka. MZ sa schádza najmenej 4 krát za školský rok. Jeho činnosť sa riadi plánom práce, ktorý na návrh MZ schvaľuje riaditeľ školy.

Ciele činnosti MZ

  • MZ plní funkciu organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a vzdelávaciu (odborno-metodickú). Cieľom činnosti MZ je realizácia konkrétnej účasti učiteľov na upevňovaní demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovaní kvalifikácie a profesijného rastu učiteľov a zvyšovaní úrovne výchovno-vzelávacieho procesu školy.

Vedúci: Mgr. Elena Sedláková


Členovia: PaedDr. Zuzana Dindová, Mgr. Zuzana Genčúrová, Mgr. Dorota Glevická, PaedDr. Anna Ilečková, Mgr. Marta Kešeľáková, Mgr. Silvia Kočišová, Mgr. Slávka Komarová, PaedDr. Martina Mačáková, Mgr. Ľudmila Polomská, Mgr. Zlatica Sedlárová, Mgr. Iveta Štieberová, Mgr. Iveta Vandrašková,


Oznamy:

--- prázdne ---


MenoVeľkosť
--- prazdne ---

za obsah zodpovedá vedúci metodického útvaru: Mgr. Elena SedlákováNávrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko