zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

PK (THD, VYV, HUV, TSV)

 Postavenie metodického orgánu - Predmetovej komisie

  • Predmetovú komisiu (ďalej len PK) na škole zriaďuje riaditeľ školy ako svoj poradný orgán. Riaditeľ školy poveruje vedením PK jedného z učiteľov. Členmi PK sú učitelia, ktorí vyučujú príslušné predmety a spadajúce pod príslušnú PK. O zadelení učiteľa do metodického orgánu rozhoduje riaditeľ školy, a to vždy na obdobie školského roka. PK sa schádza najmenej 4 krát za školský rok. Činnosť PK sa riadi plánom práce, ktorý na návrh PK schvaľuje riaditeľ školy.

Ciele činnosti PK

  • PK plní funkciu organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a vzdelávaciu (odborno-metodickú). Cieľom činnosti PK je realizácia konkrétnej účasti učiteľov na upevňovaní demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovaní kvalifikácie a profesijného rastu učiteľov a zvyšovaní úrovne výchovno-vzelávacieho procesu školy.

Vedúci: Ing. Daniel Olejár


Členovia: Ing. Viera Jurečková, Mgr. Jana Kotlárová, PaedDr. Marta Lacková, Mgr. Juraj Príloh, Mgr. Peter Vandraško,


Oznamy:

stretnutie PK


MenoVeľkosť
--- prazdne ---

za obsah zodpovedá vedúci metodického útvaru: Ing. Daniel OlejárNávrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko