zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

PK (FYZ, CHE, BIO)

 Postavenie metodického orgánu - Predmetovej komisie

  • Predmetovú komisiu (ďalej len PK) na škole zriaďuje riaditeľ školy ako svoj poradný orgán. Riaditeľ školy poveruje vedením PK jedného z učiteľov. Členmi PK sú učitelia, ktorí vyučujú príslušné predmety a spadajúce pod príslušnú PK. O zadelení učiteľa do metodického orgánu rozhoduje riaditeľ školy, a to vždy na obdobie školského roka. PK sa schádza najmenej 4 krát za školský rok. Činnosť PK sa riadi plánom práce, ktorý na návrh PK schvaľuje riaditeľ školy.

Ciele činnosti PK

  • PK plní funkciu organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a vzdelávaciu (odborno-metodickú). Cieľom činnosti PK je realizácia konkrétnej účasti učiteľov na upevňovaní demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovaní kvalifikácie a profesijného rastu učiteľov a zvyšovaní úrovne výchovno-vzelávacieho procesu školy.

Vedúci: Mgr. Katarína Belinská


Členovia: Mgr. Milan Blahovský, Mgr. Zuzana Lesnická, Ing. Daniel Olejár, Mgr. Patrícia Richnavská,


Oznamy:

http://www.zdruzenieorava.sk/o-nas_sk
http://danicab1.wordpress.com
HODINA DEŤOM 17:12.2009


MenoVeľkosť
Plán práce 2008/09 PK F-Ch-B.doc109 kB
Plán práce 2009/10 FYZ,BIO,CHEM,82 kB
zápisnica PK 2009/1020.5 kB
Zápisnica PK 2009/1022.5 kB
Zápisnica PK 2009/1015 kB
Žiacka konferencia-program.pdf405.38 kB
Účasť na olympiádach v šk. roku 2014 - 1529 kB
Žiacka konferencia 201528.5 kB
Múdra príroda 2016/1742 kB


za obsah zodpovedá vedúci metodického útvaru: Mgr. Katarína BelinskáNávrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko